Reisevilkår / Generelle bestemmelser for pakketurer, eventer og kurs med Complete Travels AS :

Kunden  er selv  ansvarlig for  å gjøre seg kjent  med Complete Travels AS’  Reisevilkår / Generelle bestemmelser  for reiser, eventer og kurs. Ved betaling  av depositum, evt. betaling av sluttfaktura  aksepteres bestemmelsene av kunden. I bestemmelsene  er Complete Travels AS (arrangøren)  benevnt med Complete Travels,  og den reisende / kunden er benevnt  med kunden.

Complete Travels  er medlem av Reisegarantifondet  (www.rgf.no)

1. Bestilling​

Bestillinger gjøres  via bestillingsskjema  på www.completetravels.no,  evt. via telefon eller mail.  Bestillingen er ikke bekreftet  fra Complete Travels før kunden har  mottatt en bestillingsbekreftelse via e‐post. Påmeldingen  er bindende. Ved bestilling av kurs og/eller en pakkereise  er kunden ansvarlig for å oppgi korrekte detaljer om bestilt reise  og om kundene som er med i reisefølget. Kunden er også ansvarlig for  å lese bestillingsbekreftelsen som Complete Travels sender ut, og å godkjenne  at all informasjon vedrørende kursdato, dato for event, ankomst- og avreisedato, antall overnattingsdøgn,  antall personer i reisefølget, navn på hele reisefølget er korrekt.  Kunden  må også godkjenne at stedet kurset / eventet / reisen er  korrekt. Kunden er også  ansvarlig  for å kontrollere  hvilke ytelser som inngår  i bestilt pakke.

Barn under 18 år kan kun delta på reiser i følge med en foresatt. På kurs kan man delta alene ned til 16 år ved underskrift fra foresatt. Vi holder privatkurs for barn ned til 8 år.

2. Betaling​

Complete Travels’ betalingsform  er faktura sendt pr e-post, Vipps eller via bestillingsskjema hvor kunden betaler direkte på nett med betalingskort.  Når kunden har bestilt en pakketur skal betaling av depositum være betalt innen 48 timer etter bestilling.
Depositumet  utgjør ca. 20  % av turens totale  pris.

Resterende  sum forfaller  30 dager før valgt tur starter.  Med «starter» menes dato for ankomst på reisedestinasjon for pakketuren.  Om kunden bestiller en pakketur som starter under 1 måned etter at bestillingen  er gjort sendes det en faktura for hele pakkens beløp, og hele summen  skal da  betales i  sin helhet.  Betalingsfristene  til Complete Travels  er ufravikelig, og for  sen betaling  betraktes som en  avbestilling av reisen,  hvor evt. betalt depositum  ikke vil refunderes.

Ved bestilling av kurs eller event/gruppetilstelning sendes det ut faktura med 7 dagers forfallsfrist som må betales i sin helhet. Er det under 10 dager til kursets/eventets oppstart må faktura betales innen 24 timer fra bestilling.
Complete Travels vil gjøre sitt beste på å minne kunden på betalingsfristen.

3. Avbestiling​

Kunden  kan selv  tegne avbestillingsforsikring  hos ulike forsikringsselskap.

Avbestillingsforsikringen  gir rett til fri avbestilling  av reisen frem til avreise, eventuelt  mot en egenandel for kunden. Dekning og  vilkår går via valgt forsikringsselskap. Complete Travels tilbyr  ikke selv avbestillingsforsikring ved bestilling av reise og/eller  pakke. Dersom  kunden ikke  overholder betalingsfristene  fra Complete Travels anses turen  som avbestilt,  uten refusjon  fra Complete Travels.  Dersom den reisende er  forhindret fra å reise grunnet  manglende  pass, visum,  flybilletter, andre  dokumenter og andre uforutsette  årsaker er  kunden  selv ansvarlig,  og Complete Travels  vil ikke refundere hele  eller deler av reisens verdi.
Når  en person  i et reisefølge  hvor prisen er basert  på overnatting i dobbel/twin  rom avbestiller, har Complete Travels  rett til å kreve et gebyr fra resterende  reisefølge for utgifter  til et enkeltrom eller plassere kunden i et twin rom med en annen deltaker.

3.1  Avbestillingsgebyr  Pakkereise
Følgende  frister og  gebyrer gjelder  ved avbestilling reise

  1. Ved avbestilling  inntil 45 dager før  avreise kan reisen avbestilles  mot et gebyr på 500 kr pr reisende
  2.  Ved avbestilling 45-30 dager  før avreise kan reisen avbestilles  mot at depositum ikke refunderes kunden.
  3.    Ved avbestilling  29-14 dager før avreise  kan reisen avbestilles mot  at 50 % av reisens totale  kostnad betales
  4.  Ved avbestilling  under 13 dager før  avreise kan hele reisens  kostnad bli belastet kunden.

3.2 Avbestillingsgebyr kurs og event/gruppetilstelning.
Følgende  frister og  gebyrer gjelder  ved avbestilling kurs og eventer / gruppetilstelning:

  1. Ved avbestilling  inntil 14 dager før  avreise kan kurset/eventet/gruppetilstelningen  avbestilles mot et administrasjonsgebyr på 300 kr.
  2.  Ved avbestilling 13-11 dager  før kurset/eventet/gruppetilstelningen  kan reisen avbestilles mot at 50 % av kurset/eventet/gruppetilstelningenstotale  kostnad betales.
  3.  Ved avbestilling  under 10 dager før kurset/eventet/gruppetilstelningen kan  hele kurset/eventet/gruppetilstelningens kostnad bli belastet kunden

4. Endring av reisen​

Complete Travels vil gjøre sitt ytterste for å imøtekomme kundens ønske om å endre/flytte ønsket dato for kurset/eventet/gruppetilstelning eller pakkereisen. Dersom det ikke lar seg gjøre må kunden eventuelt velge å avbestille reisen og vilkår i punkt 3 vil gjelde.

5. Arrangørens rett til å avlyse​

Complete Travels  kan avlyse en reise/kurs/event hvis

  1. Antall  påmeldte til  reisen er for  få ift. antall minimum påmeldte i produktet som er bestilt. Antall minimum står oppført på bestillingsbekreftelsen kunden mottar av Complete Travels ved bestilling som er spesifisert for hver destinasjon.  Avlysing fra Complete Travels må skje senest 28 dager før en pakkereises’ start. 10 dager før kurset/eventets’ start. Kontaktperson på hver bestilte reise/kurs/event må varsles skriftlig.
  2. Force  Majeure i  reisens destinasjon.  Dette innebærer at det  på reisens destinasjon er  krigshandlinger,  naturkatastrofer, farlige  smittsomme sykdommer eller  andre begivenheter

som  må likestilles  med de forannevnte,  og det er rimelig grunn  til å anta at disse forhold  også vil gjøre seg gjeldene når  pakkereisen skal ta til etter avtalen.
Ved  avlysning  grunnet 5.1 har  kunden krav på 100  % refusjon av reisens  beløp. Kunden vil få tilbud  om å bli booket om til overnattingsstedet som inngikk  i pakketuren, men til en rimeligere pris uten guide etc. som var tilbudt i pakken i første omgang.  Her må kunden ordne med transport på egen hånd. Coaching, guiding og oppfølging vil falle bort fra bestillingen.

Ved  avlysing  grunnet 5.2 har kunden krav på 50% refusjon av reisens beløp.

6. Kunden kan avlyse en reise hvis:​

6.1.Det  på reisemålet  eller i umiddelbar  nærhet av dette de siste  14 dager før pakkereisen skal  ta til, konstateres krigshandlinger,  naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer  eller andre  begivenheter  som må likestilles  med de foran nevnte,  og det er rimelig grunn  til å anta at disse forhold  også vil gjøre seg gjeldende når  pakkereisen skal ta til etter avtalen.  Tilsvarende  gjelder der begivenheter  som nevnt i foregående punktum,  inntreffer på reiseruten og dette  innebærer en reell risiko for kunden.

6.2. Complete Travels  forhøyer den totale prisen  for pakketuren med mer enn 10  %

Ved  avbestilling  etter 6.1 har kunden  krav på å få tilbakebetalt  det han har betalt for

pakkereisen.  Kunden har ikke  rett til å avbestille  etter reglene i denne bestemmelsen  dersom han inngikk avtalen til tross  for at han kjente eller måtte kjenne til  den begivenheten som påberopes  som grunnlag  for avbestilling.
Ved  avbestilling  etter 6.2 har  kunden krav på å  få refundert 100 %  av reisens beløp.

7. Arrangørens plikter​

Complete Travels  plikter å gjennomføre  reisen etter det innhold  som er avtalt, og som er  beskrevet  i reisebekreftelsen  sendt fra Bergen Sportsreiser  til kunden før utsendelse av faktura.  Om det oppstår  avvik fra planlagt  gjennomføring av reisen  skal Complete Travels i rimelig  grad sørge for at de reisende blir  utsatt for minst mulig ulempe.

Vi gjør vårt ytterste for at all informasjon på våre nettsider skal være korrekt, men tar forbehold om feil eller mangler i produktbeskrivelser, priser eller annen informasjon som fremkommer på våre internettsider.

Complete Travels AS bestreber at vi alltid kan levere produktet vi presenterer på vår nettside, men at det ved særskilte anledninger vil kunne forekomme et avvik.

8. Kundens plikter​

Ved  bestilling  av pakketur  gjennom Complete Travels  er kunden selv / den reisende ansvarlig  for å lese  og forstå Complete Travels  reisevilkår og generelle bestemmelser.  Kunden  er ansvarlig,  og plikter, å betale  summen reisen koster innen  korrekt dato.Betalingsfristene  fra Complete Travels  er ufravikelig, og fører  automatisk til avlysing, dersom  ikke annet  er avtalt. Kunden  må selv  sørge for  å ta med seg  følgende ved avreise  fra Norge: Pass, evt. Visum dersom dette kreves, forsikringer, samt andre  nødvendige dokumenter. Kunden er også ansvarlig for å tegne  de forsikringer kunden selv måtte ønske, og å bringe med dokumentasjon  av dette på reisen. Kunden er også ansvarlig for å sørge for nødvendig  vaksinasjon før avreise. Kunden plikter å holde seg oppdatert på dato og tid  for utreise og hjemreise, og å holde seg oppdatert på reiseprogrammet fra Complete Travels.

Kunden  er selv  ansvarlig for  å innrette seg  etter de regler og  bestemmelser gitt av offentlige  myndigheter, Complete Travels, Complete Travels’  representant, hotell, transportør o.l. Kunden er  selv ansvarlig for å gjøre opp for kjøp av varer i kundebaren,  og evt. skadeverk på hotell, transportmiddel el.l. Kunden vil  stå økonomisk ansvarlig for overnevnte forhold.
Kunden  må respektere  de medreisende på  turen, og må ikke opptre  slik at det er til sjenanse  for andre reisende på turen. Dersom  den reisende grovt overtrer dette, kan  hanutelukkes  fra resten  av reisen og nektes  fremtidige reiser med  Complete Travels, uten å  kreve tilbakebetaling fra Complete Travels.  Ved utelukkelse fra resten av turen etter at  turen er startet kan den reisende selv pålegges  å bære omkostningene ved bytte til annet hotell.

Den  reisende  kan gjøres  erstatningsansvarlig  hvis han med viten og  vilje, og/eller ved uaktsomhet  påfører Complete Travels  tap bl.a. ved å ikke overholde  de bestemmelsene som  er nevnt  i hele punkt.

9. Erstatning og mangler​

Er  pakkereisen  mangelfull og  dette fører til  at kunden lider tap,  kan kunden kreve erstatning  av Complete Travels. Dette gjelder  likevel ikke hvis arrangøren godtgjør  at mangelen skyldes omstendigheter som følgende:  «avlysningen eller den mangelfulle oppfyllelse skyldes  hindring som ligger utenfor arrangørens kontroll og som  han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning  på avtaletiden og som verken han eller noen han er ansvarlig for,  kunne unngå eller avverge følgene av.»

Kunden  kan, selv  om han ikke  har lidt noe tap,  tilkjennes en godtgjørelse  såfremt mangelen har voldt kunden  vesentlig ulempe.Om kunden mener det  foreligger en mangel som gir rett til  prisavslag/erstatning, har kunden selv rett  til å gi Complete Travels beskjed så snart som  mulig. Beskjed kan gis til Complete Travels kontaktperson  på stedet, evt. på telefon til Complete Travels. Gjelder klagen mangler  ved overnattingssted, mat, etc. må mangelen påpekes ovenfor Complete Travels umiddelbart,  slik at dette kan bli rettet opp i eller kompensert på stedet. Om dette ikke blir gjort  kan fremtidig klage bli avvist. Om kunden skal klage på et forhold i ettertid av en pakketur  eller en hotellpakke må skriftlig klage være mottatt Complete Travels senest 1 måned etter reisens  avslutning.

Sikkerhet og værforbehold​

Når man reiser med Complete Travels AS er helse og sikkerheten til kundene det viktigste hensyn. Kiting, sykling, klatring og de andre aktivitetene vi tilbyr på våre turer og arrangementer er forbundet med en risiko for alvorlig skade dersom man ikke følger instruktører og reiseledere sine anmodninger.

Reisebestemmelsene inkluderer begrensninger og unntak i forbindelse med vårt ansvar for dødsfall , personskade, økonomiske tap og skade på eiendom, også som følge av uaktsomhet fra vår side.